https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Referenties

* vanuit privacy oogpunt zijn de referenties geanonimiseerd

Ontslag op staande voet

“Eind vorig jaar namen wij een kansarm persoon aan als magazijnmedewerker. De eerste paar maanden verliepen plezierig qua persoonlijke omgang en hoopgevend wat betreft diens functioneren.

Echter na enige tijd ontstonden er toch problemen; zeer frequent zich verslapen, totaal niet op komen dagen, te vroeg de werkplek verlaten, afspraken niet nakomen, etc.

Onze vaste adviseur van ACB ondersteunde ons met het opstellen van enkele schriftelijke waarschuwingen. Compleet met het aankondigen van sancties richting de medewerker indien herhaling zou optreden.

Na een tweetal officiële waarschuwingen en toch weer in de fout gaan van de betrokken medewerker heeft onze adviseur een brief namens ons opgesteld voor een ontslag op staande voet. De medewerker heeft op kantoor de brief voor gezien en akkoord getekend en is meteen vertrokken.

Jammer dat het zo moest lopen, maar blij dat wij er zo snel en zonder nasleep vanaf kwamen”.

Werkgever, augustus 2020

Reorganisatie vanwege de Coronacrisis

“Vanwege de Coronacrisis liep ons kleine bedrijf (7 medewerkers) veel omzet mis en dreigden we in liquiditeitsproblemen te komen.

Zodoende waren wij genoodzaakt om te bezuinigen op personeelskosten. Een mogelijk lang durende procedure t.b.v. een ontslag om bedrijfseconomische redenen via het UWV was geen optie.

Via onze accountant kwamen wij in contact met Arbeids Conflict Bemiddeling. Hun arbeidsrechtspecialist stelde ons voor om twee medewerkers, van wie we qua functioneren toch al graag af wilden komen, een ontslag met wederzijdse instemming aan te bieden.

Individueel hebben wij beide medewerkers een passend aanbod gedaan voor een VSO. Beiden lieten zich juridisch bijstaan, hetgeen natuurlijk mag, maar vroegen volkomen onredelijke voorwaarden om tot ontbinding te komen.

Arbeids Conflict Bemiddeling heeft hard en intensief moeten onderhandelen met de juristen die de medewerkers separaat bijstonden.

Niettemin zijn er voor ons als relatief klein en kwetsbaar bedrijf toch prima ontslagafspraken uit gekomen. Wij zijn erg te spreken over de bereikte resultaten”.

Werkgever, mei 2020

Mediation bij een arbeidsconflict met een medewerker met psychische problemen

“Eén van onze medewerkers was al bijna twee jaar arbeidsongeschikt door enkele werk gerelateerde klachten, maar vooral door persoonlijke/psychische problemen. Als werkgever trachtten wij ons keurig aan onze re-integratieverplichtingen te houden. Echter de psychische barrières stonden een hervatting van de werkzaamheden in de weg.Niettemin kregen wij het UWV tegen, daar men oordeelde dat de werknemer diende te re-integreren in Spoor I in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Wij begrepen hier niets van, maar waren met de werknemer wel in een complete impasse geraakt.Ons re-integratiebedrijf raadde ons aan eens contact op te nemen met Arbeids-Conflict-Bemiddeling Ede voor een eventueel Mediation-traject.Na opdracht ging men gesprekken aan met beide partijen en ontdekte men de ware oorzaak van de psychische problemen van de werknemer. Daarop adviseerde ACB de werknemer om diens psychiater - onder strikte geheimhouding - een verklaring op schrift te laten stellen wat de oorzaak was waardoor de werknemer niet meer bij ons kon komen werken. Deze verklaring volgde inderdaad heel spoedig en dit bleek een gouden voorstel te zijn; binnen no-time trok het UWV haar eerdere oordeel in en werd het ondertussen door de werknemer ingediende verzoek voor een WIA-uitkering toegekend. Zodoende trad de werknemer na 2 jr. ziekte uit dienst en maakte hij aanspraak op deze uitkering.Voor het formele ontslag maakte ACB een vaststellingsovereenkomst met de transitievergoeding en was alles snel geregeld.Een grote opluchting voor ons, maar ook voor de werknemer die uiteindelijk alle druk en onduidelijkheid van zich af voelde vallen.Super gedaan!”

Werkgever, juli 2018

Ontslag met wederzijdse instemming

“Na een dienstverband van 19 jaar afscheid kunnen nemen van een lastige medewerker zónder ook maar een cent ontslagvergoeding te hebben hoeven betalen.

Wat een succes!

Zonder goede advisering was me dit nooit gelukt”.

Werkgever, december 2017

Mediation bij een arbeidsconflict in combinatie met ziekte

“Een medewerker van ons raakte ziek vanwege burn-outklachten, terwijl er ook werk-gerelateerde onenigheden speelden.

Soms neigen wij ernaar iets te kort door te bocht met moeilijke situaties om te gaan. Bovendien hebben wij met ziekte in combinatie met spanningen op het werk nauwelijks ervaring. Enkele gesprekken tussen ons en de werknemer leidden tot niets en bracht alleen maar verwijdering tussen partijen.

Zodoende hebben wij Arbeids Conflict Bemiddeling (ACB) te Ede benaderd ten einde een mediation-traject te regelen.

ACB heeft separaat gesproken met ons en met de werknemer en daarna heeft men enkele gezamenlijke gesprekken neutraal geleid. Vervolgens hebben wij als werkgever enkele voorstellen gedaan inzake aanpassingen aan de werkomstandigheden en zelfs verscheidene opties voor een andere functie c.q. andere werkplek.

Daar wij helaas niet nader tot elkaar bleken te komen, heeft ACB toen een ontslag met wederzijdse instemming voorgesteld als optie om netjes uit elkaar te gaan. Ook het bereiken van overeenstemming over de voorwaarden waaronder heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Uiteindelijk zijn we er toch gezamenlijk uit gekomen.

Indien Leo van Hoeven van ACB niet de rust en de neutraliteit had weten te bewaren, waren wij er zelf met de werknemer vrijwel zeker niet uitgekomen. Gelukkig hebben we zo dus een gang naar de rechter en hoge advocaatkosten kunnen voorkomen.“

Werkgever, juni 2017

Brengen van rust en structuur in ons bedrijf

“Aandacht voor en sturing geven aan onze medewerkers en voor personele zaken in het algemeen is ons, als huidige directie van een groeiend familiebedrijf, niet met de paplepel ingegoten. Ook ontbrak het in ons bedrijf wat aan rust, overzicht en vooral structuur in de organisatie.  

Onze financieel adviseur stelde ruim een jaar geleden voor om in contact te komen met een ervaren organisatieadviseur en arbeidsdeskundige die hij zelf goed kende. Meteen bij de eerste ontmoeting hadden wij een hele goede klik en dus kwamen wij snel tot afspraken over een ondersteuningstraject met hem.

Deze adviseur heeft ons geholpen alle personele zaken sneller en adequater op te pakken. Bij enkele heikele kwesties met medewerkers heeft hij ons aangespoord om door te pakken en niet om de hete brij heen te draaien. De spiegel die hij ons voorhield was soms best confronterend, maar altijd oprecht en met het doel voor ogen om beter te worden en dingen daadwerkelijk op de rit te krijgen.

Nu de personele zaken en de interne organisatie veel beter verlopen, gaan onze bedrijfsresultaten ook nog eens met sprongen omhoog”.  

Werkgever, januari 2017

Ondersteuning en Bemiddeling op vele fronten

“Al een jaar of drie neem ik vrijwel maandelijks alle HR-aangelegenheden door met ACB, hoewel ik het woord bemiddeling prefereer boven het woord conflict.

Naast het maandelijkse overleg springt Leo van Hoeven bij wanneer zich ad hoc zaken voordoen waarbij directe actie is vereist.

In het bijna voorbije jaar heeft ACB zich voor ons bedrijf o.a. bezig gehouden met :

-          Arbeidsovereenkomsten opstellen en standaardiseren

-          Functieomschrijvingen opstellen

-          Functioneringsgesprekken en de vastlegging van afspraken

-          Opstellen van brieven bij (dreigende) kwesties

-          Advisering bij dossiervorming

De samenwerking verloopt erg plezierig en zo is Leo een sparringpartner die overal in mee denkt en zo helpt hij mij de focus te behouden”.

Werkgever, december 2016

Beroepzaak bij de kantonrechter na ontslagvergunning UWV

“Al enkele jaren liep onze omzet structureel terug en belandden wij in de rode cijfers. Zodoende hebben wij in de nazomer van 2014 ACB te Ede gevraagd met onze enige werknemer te praten over een ontslag met wederzijds goedvinden.

Na enig overleg is toen aan de werknemer een passend voorstel daartoe voorgelegd. Dit heeft hij echter afgewezen, zodat ACB een ontslagverzoek heeft ingediend bij het UWV Werkbedrijf om bedrijfseconomische redenen. Hierop volgende een paar rondes van hoor en wederhoor vanwege een enorm inhoudelijk verweer van de werknemer tezamen met diens juridisch adviseur. Er werd zelfs gesteld dat wij onjuiste cijfers ter onderbouwing van de ontslagaanvraag hadden aangeleverd.

Uiteindelijk heeft het UWV Werkbedrijf geoordeeld dat wij correct hadden gehandeld en het ons vrij stond de organisatie aan te passen met het noodzakelijke ontslag tot gevolg.

Net binnen de geldende termijn daartoe is de werknemer met een advocaat naar de rechtbank gestapt en eiste hij een enorme onredelijke financiële compensatie van ons. Wederom onder het voorwendsel dat de door ons gebruikte en aangeleverde cijfers niet zouden hebben gedeugd.

Daarop heeft de heer Van Hoeven een accountantskantoor een boekencontrole laten uitvoeren en een uitvoerig verdedigend betoog op papier gezet als bezwaarschrift tegen de aantijgingen aan ons adres. De accountant had ondubbelzinnig verklaard dat onze financiële rapportage weldegelijk klopte en dat alle administratieve boekingen weldegelijk correct waren uitgevoerd. Tijdens de rechtszitting heeft de heer Van Hoeven met vuur en vlam onze zaak verdedigd.

De uitspraak van de rechter was dan ook dat wij alleen de oorspronkelijk aangeboden bescheiden vergoeding aan de werknemer hoefden te betalen. Alle absurde extra eisen van de advocaat van de (inmiddels ex-) werknemer zijn gelukkig niet gehonoreerd.

In onze overtuiging heeft ACB ons uitstekend geadviseerd en vertegenwoordigd in deze zaak met goede afloop.”

Werkgever, februari 2016

Verkeerde interpretatie Tussentijds  Opzegbeding in contract en zodoende ongeldig ontslag gegeven

“Een nieuwe medewerker had aanvankelijk een goede indruk gemaakt en zelfs een kleine promotie gekregen. Helaas echter ging het kort daarna mis en uiteindelijk zelfs snel bergafwaarts met zijn functioneren.

Daar pogingen tot verbetering niet werkten, hebben wij gemeend er goed aan te doen gebruik te maken van het Tussentijds Opzegbeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Wij meenden correct te handelen, maar bleken vooraf toestemming voor ontslag te hebben moeten aanvragen bij het UWV. Voor dat we het goed en wel beseften ontvingen we een boze brief van een advocaat namens de werknemer.

Arbeids Conflict Bemiddeling Ede heeft toen voor ons bemiddeld in deze kwestie en uiteindelijk een voor beide partijen bevredigend ontslag met wederzijdse instemming geregeld. Dit uiteraard wel met een ontslagvergoeding c.q. compensatie voor gederfd inkomen van de werknemer in kwestie. De eis voor een vergoeding was echter veel hoger dan hetgeen we uiteindelijk zijn overeengekomen.                                                                                                     Naar de rechter gaan had ons ongetwijfeld veel meer geld gekost en alsnog de arbeidsovereenkomst voortzetten, was voor ons ook geen optie meer.“

Werkgever, januari 2016

Afscheid van een medewerker met wederzijdse instemming; laatst poging vermijden van ontslagprocedure

“Sedert ongeveer 2,5 jaar lag ik voortdurend in de clinch met een medewerker over diens inhoudelijke invulling van zijn functie. Zowel functieomschrijving als zijn taken en verantwoordelijkheden zijn ondubbelzinnig en schriftelijk goed vastgelegd. Toch was er continu verschil van inzicht en tevens werd geen enkele deadline behaald. De medewerker maakte geen planning en/of hield zich er niet aan.

Daarop heb ik ACB verzocht om te helpen een dossier op te bouwen, zodat uiteindelijk een ontslagaanvraag kon worden ingediend. Voor dat het zover kwam heeft ACB echter een ontslag met wederzijdse instemming betoogd en dit ook met succes weten te bewerkstelligen. Zo werd verder moddergooien en een gang naar de rechter voorkomen. Zodoende werd een oplopend gezamenlijk probleem keurig opgelost en heeft ACB ons een enorme financiële som weten te besparen.

Kortom ik ben zeer content en kan ACB als bemiddelaar en sturende factor van harte aanbevelen !”

Werkgever, maart 2015

 Afscheid van een medewerker met wederzijdse instemming / Uiteindelijk een ontslagprocedure;

“Medio zomer 2014 hebben wij als stichting ACB Arbeids Conflict Bemiddeling op aanbeveling ingehuurd om te proberen met wederzijdse instemming te komen tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een medewerker. Hier lag een financiële noodzaak aan ten grondslag. ACB heeft ons daarbij uitstekend geadviseerd en heeft een prima voorstel met meerdere opties voorgelegd aan de medewerker in kwestie. Helaas heeft deze echter zich stug en weinig coöperatief opgesteld.

Zodoende hadden wij geen keus en hebben wij ACB gevraagd een ontslag om bedrijfseconomische redenen voor ons te regelen via het UWV. Onze werknemer heeft zich middels het inhuren van een jurist met hand en tand verzet en dientengevolge is er een uitgebreide correspondentie over en weer tot stand gekomen. Tot onze grote vreugde heeft ACB het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen dat het UWV ons toestemming verleende om tot een ontslag over te mogen gaan.

Wij zijn heel content met de kordate aanpak en de goed onderbouwde correspondentie door ACB gevoerd, waardoor deze zaak tot een voor ons noodzakelijk en ook bevredigend resultaat heeft geleid”. 

Werkgever, januari 2015

Persoonlijke coaching

“Gedurende een periode van drie maanden heeft Leo van Hoeven een viertal medewerkers van mij, waarvan twee op kantoor en twee in de productieleiding, een simultane persoonlijke coaching gegeven.

Doel was om hen te stimuleren in het meer zelf de regie in eigen handen nemen en zich meer pro actief, oplossingsgericht  en efficiënt in hun functioneren te manifesteren.

Met genoegen heb ik kunnen vaststellen dat Leo van Hoeven prima is geslaagd in de doelstelling en dat hij snel, to-the-point en doeltreffend de vingers op de zere plekken bij de medewerkers heeft weten te leggen. Hij heeft hen zeer weten te motiveren en is succesvol gebleken bij het aanreiken van belangrijke handvatten, waarmee de vier medewerkers aanmerkelijk zelfstandiger en met meer anticiperend vermogen hun taakverrichting uitvoeren”.

Werkgever, oktober 2014

 Focus op eigen werkwijze en verbeterpunten

"Via mijn directie heb ik de  rapportage en evaluatie van mijn persoonlijke coaching ontvangen en ben daar erg blij mee. Het nalezen van de bevindingen geeft een goed en positief gevoel, zelfs bij mijn partner. Ook zij herkent veel dingen over mij die in de rapportage beschreven staan ( dit geldt zowel voor mijn sterke, als voor mijn minder sterke eigenschappen).

Ik heb in mijn hele werkzame leven nooit duidelijk commentaar gehad over mijn werkwijze en mijn prestaties en ben blij dat ik nu op een aangename  en leerzame manier meer over mijzelf te weten ben gekomen en zodoende mij ook beter kan focussen op mijn verbeterpunten. Super bedankt hiervoor!"

Werknemer, september 2014

 Bestrijden beperkende voorwaarden VSO

“Vanwege organisatorische en bedrijfseconomische redenen besloot het management van mijn voormalige werkgever om een reorganisatie door te voeren. Vervolgens werd na bijna 10 jaar dienstverband mijn functie boventallig verklaard en zou mijn arbeidscontract ca twee maanden later worden beëindigd.

Op basis van een sociaal plan kon ik alleen nog maar instemmen met een ontslag met een vergoeding òf met een outplacementtraject.

Dankzij een goede bekende kwam ik met ACB Ede in contact en die heeft mij ondersteund in mijn keuze voor een ontslag met vergoeding. ACB Ede heeft namens mij vervolgens een aantal merkwaardige procedurele acties van de zijde van de werkgever kritisch aan de kaak gesteld. Ook werden er slordige fouten in de door de werkgever opgestelde beëindigingsovereenkomst opgemerkt, zodat beperkende voorwaarden die mijn toekomst in de weg zouden kunnen staan, uit de overeenkomst werden verwijderd.

Ondanks dat ik mij door mijn werkgever met de rug tegen de muur gesteld voelde, gaf ACB mij veel steun en goede raad. Alle correspondentie werd voor mij geregeld en binnen de grenzen van het mogelijke is deze kwestie voor mij toch goed afgelopen.

Ik houdt een plezierige herinnering over aan de ondersteuning door de adviseur van Arbeids Conflict Bemiddeling”.

Werknemer, Gelderland januari 2014

 Nietige beëindiging AOV na vier contracten op rij (Ketenregeling)

“Op bedrijfseconomische gronden wilde mijn bedrijf mij na 3 jaar dienstverband geen vaste aanstelling geven en werd mijn contract beëindigd. Een eerder beloofde bonus was nog steeds niet aan mij uitbetaald en verder had men allerlei bedragen op mijn maandsalarissen ingehouden voor eigen bijdragen aan een lease-auto, terwijl daar nooit afspraken over waren gemaakt.

Via een omweg kwam ik bij Arbeids Conflict Bemiddeling terecht dat bereid was deze zaak voor mij op te pakken. Al snel stelde Arbeids Conflict Bemiddeling vast dat mijn dienstverband vanwege 4 contracten op rij onwettig was beëindigd en dat alle op mijn salaris ingehouden bedragen ook onterecht waren toegepast. In plaats van een paar duizend euro die ik van mijn werkgever dacht te kunnen vorderen, wist men er voor mij ongeveer het vijfvoudige uit te slepen.

Er is een keurige vaststellingsovereenkomst gemaakt en naast de onjuist ingehouden bedragen, heeft mijn werkgever ook de kosten voor juridische bijstand volledig betaald”.

Werknemer, Overijssel april 2013

 Bemiddeling voorwaarden en ontslagvergoeding

“Opeens kregen wij na achtereenvolgens 12 en 14 jaar trouwe dienst te horen van de directie dat het slecht met het bedrijf ging en dat wij vanwege economische redenen ontslagen zouden worden. Wij zouden slechts 2 maandsalarissen mee krijgen. De ons voorgelegde ontslagovereenkomst hebben wij geweigerd te ondertekenen. 


Via een kennis kwamen wij in contact met ACB. Zij hebben voor ons bemiddeld in het ontslag en onderhandeld over de ontslagvergoeding. Dankzij hen hebben we, ondanks de financiële positie van ons bedrijf, toch nog 5 maandsalarissen meegekregen. Ook werd een voor ons gunstigere, langere ontslagtermijn afgesproken en werden alle kosten voor deze bemiddeling door de werkgever betaald. Alles is goed vastgelegd in een nieuwe overeenkomst. Wij voelden ons erg onzeker in deze periode, maar ACB heeft onze belangen prima behartigd.”

Twee werknemers, Gelderland november 2012

 Onderhandeling voorwaarden VSO

“Al enige tijd lagen mijn bedrijfsleider en ik met elkaar overhoop over de invulling van mijn functie. We konden ook niet meer goed door één deur en men wilde van mij af. Er werd me een ontslag met slechts één extra maandsalaris aangeboden.

ACB heeft ervoor gezorgd dat ik ondanks mijn korte dienstverband toch nog een vergoeding mee kreeg van 4,5 maandsalarissen. Bovendien zijn alle kosten voor de bemiddeling door mijn werkgever betaald. Er is een vaststellingsovereenkomst opgesteld met alle afspraken. Daarmee zou ik een uitkering kunnen aanvragen. Ik vond echter heel snel een andere baan die ook nog eens beter bevalt.”

Werknemer, Gelderland augustus 2012

 Mega vergoeding i.p.v. 'aalmoes'

“Na ca. 21 jaar dienstverband moest ik van de ene op de andere dag vertrekken van mijn werkgever. Men wilde mij laten vertrekken met een vergoeding van slechts 2 maandsalarissen, maar door de hulp van Leo kreeg ik uiteindelijk 15,5 maandsalarissen als vergoeding.

Ook werden de kosten van juridische hulp door de werkgever betaald en dankzij de opgemaakte vaststellingsovereenkomst behield ik recht op een uitkering. Gelukkig vond ik snel weer een andere baan.”

Werknemer, Gelderland maart 2012

 Chauffeur met een borrel op

“Dankzij de bemiddeling van ‘Arbeids Conflict Bemiddeling’ ben ik zonder ontslagvergoeding van een chauffeur af gekomen die een drankprobleem had”.

Directeur van een taxi- en touringcarbedrijf, Utrecht april 2011