https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Ziekte & niet automatisch vervallen van de Wettelijke Vakantiedagen na 6 maanden.

Normaal gesproken vervallen de wettelijke vakantiedagen 6 maanden nadat deze zijn opgebouwd. Dus in principe uiterlijk op 30 juni van het opvolgende jaar.

Voor de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagendagen geldt een verjaringsperiode van 5 jaar.

Zeer frequent lopen wij in de praktijk tegen het fenomeen aan dat tijdens het dienstverband, of bij beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, de werkgever de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen dan niet wil uitkeren.

Men meent dan dat de (wettelijke) vakantiedagen dan geacht worden automatisch te zijn vervallen na de gebruikelijke termijn van 6 maanden. Er is echter een uitzondering opgenomen in artikel 7:640a van het Burgerlijk Wetboek, t.w.: ‘het geval dat de werknemer tot aan het tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om de wettelijke vakantiedagen op te nemen.’

Hiervan is nadrukkelijk sprake wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is door ziekte. Dit tenzij de zieke werknemer met instemming van de bedrijfsarts wél op vakantie gaat en mag én het op vakantie gaan het herstel niet in de weg staat.

Verder geldt in dit kader ook nog hetgeen staat beschreven in artikel 637 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, t.w.: ‘Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens ziekte kunnen slechts indien in een voorkomend geval de werknemer ermee instemt worden aangemerkt als vakantie.’

Ofwel; de zieke werknemer moet er expliciet mee instemmen dat vakantiedagen worden afgeboekt van het saldo.

Tot slot is het relevant om te weten dat de werkgever een verregaande informatieplicht heeft om de werknemer erop te wijzen dat vakantiedagen zouden kunnen komen te vervallen. Vakantiedagen vervallen enkel wanneer de werkgever de werknemer dus tijdig informeert. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij de werknemer tijdig en voldoende heeft geïnformeerd. En dan nog steeds geldt de instemming van de werknemer.

Mochten er over dit onderwerp vragen of discussies ontstaan, is het dus verstandig u goed te laten adviseren.

Mei, 2020.

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680