https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Algemene voorwaarden

ACB Arbeids Conflict Bemiddeling is onderdeel van BMO intermedi-8 v.o.f. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09147218.

(vestigingsnummer handelsnaam is 9210547)

ALGEMENE VOORWAARDEN - BMO INTERMEDI-8 VOF

Algemene Voorwaarden van de Vennootschap Onder Firma BMO intermedi-8, hierna te noemen “I-8”, gevestigd te Ede. Correspondentie adres: Postbus 8281, 6710 AG, Nederland. BMO intermedi-8 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09147218.

1. Algemene gelding
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst met I-8.
1.2  Afwijkende voorwaarden verbinden I-8 alleen indien deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door I-8.

2. Offertes, totstandkoming overeenkomst en afwijkingen van overeenkomst
2.1  Een aanbieding tot het verrichten van werkzaamheden is geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven, heeft een aanbieding van I-8 een        geldigheid van één maand, waarna de aanbieding vervalt, tenzij schriftelijk verlenging wordt overeengekomen.
2.2. Door aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever ontstaat een overeenkomst tussen I-8 en de opdrachtgever.
2.3  I-8 behoudt zich het recht voor om binnen 5 dagen na aanvaarding van de opdracht, de opdracht schriftelijk te herroepen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1  I-8 zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid uitvoeren.
3.2  Indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I-8 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die door I-8 worden verlangd per omgaande aan I-8 worden verstrekt voor zover deze  noodzakelijk zijn voor het (tijdig) uitvoeren van de overeenkomst.
3.4  Indien het bepaalde in lid 3 niet of niet tijdig geschiedt, heeft I-8 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten alsmede de uit de vertraging voortvloeiende kosten of gederfde inkomsten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
3.5  I-8 is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan, doordat I-8 bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Geheimhouding
I-8 en opdrachtgever zijn verplicht tot volledige geheimhouding jegens elkaar. Informatie mag niet aan derden worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke instemming door de wederpartij is gegeven.

5. Ontbinding
5.1  I-8 is gerechtigd de van toepassing zijnde overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
5.2  I-8 is eveneens gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichting voortvloeiend uit artikel 3 dan wel dat opdrachtgever onder andere in geval van faillissement of surseance van betaling het bestuur verliest, om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Tevens is I-8 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat enige aansprakelijkheid zal ontstaan voor I-8.

6. Prijzen
Indien partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor de gehele opdracht een vaste prijs zijn overeengekomen, geldt deze prijs exclusief 21% BTW en eventuele extra kosten.

7. Betaling
7.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hierna de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15 % van de hoofdsom verschuldigd. I-8 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naast de te vorderen incassokosten schadevergoeding te vorderen.
7.2  Door de opdrachtgever gedane betalingen worden verrekend in de eerste plaats met de verschuldigde handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten (zijnde 15 % van de hoofdsom) en voorts verrekend met de ´oudste´ vorderingen.
7.3  I-8 is te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de opdrachtgever een door I-8 vast te stellen voorschot voldoet voordat I-8 met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

8. Reclamaties                                                                                                                                                                                  Reclamaties inzake facturen dienen schriftelijk (evt. per e-mail) te worden ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum. Daarna worden deze niet meer in behandeling genomen en worden de verzonden facturen geacht correct en geaccepteerd te zijn

9. Toepasselijk recht
9.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal elk geschil tussen I-8 en opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem.
9.2 Op elke overeenkomst tussen I-8 en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

10. Wijziging van de voorwaarden
I-8 is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van het in werking treden. I-8 zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.        

Versie VI oktober 2020