https://www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl/

Arbeids Conflict Bemiddeling

Feiten en tips bij arbeidsconflicten

Uitkeringsgerechtigd zijn bij instemmen met VSO door de werknemer.

Het blijkt dat werknemers soms bevreesd zijn dat ze hun aanspraak op een WW-uitkering in gevaar brengen wanneer zij instemmen met het aangaan van een ontslag met wederzijdse instemming middels een Vaststellingsovereenkomst (VSO).

Deze angst komt voort uit de gedachte dat het UWV dan oordeelt dat de werknemer verwijtbaar werkloos zou worden.

Er bestaat geen risico voor de werknemer om in te stemmen met een VSO (ex. art. 7:900 – 906 BW) indien:

  1. Uit de VSO nadrukkelijk blijkt en er ook expliciet instaat dat het initiatief ertoe uitgaat van de werkgever.
  2. Er moet vermeld worden dat er voor dit initiatief geen dringende reden is zoals bedoeld in de artikelen 7:677 en 7:678 BW.
  3. Verschil van inzicht tussen de werkgever en de werknemer over hoe de werkzaamheden dienen te worden verricht, aanleiding is om over te gaan tot een VSO. Bedrijfseconomische redenen kunnen ook de aanleiding zijn, of wanneer na twee jaar ziekte de werknemer niet kan re-integreren en de loonbetalingsplicht eindigt.
  4. Er geen andere passende andere functie voor de werknemer bij de werkgever voorhanden is en deze ook niet te creëren is. Ofwel er bestaat er geen alternatieve herplaatsingsmogelijkheid binnen het bedrijf van de werkgever.
  5. De werkgever dient de werknemer nadrukkelijk te adviseren zich ter zake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst juridisch te laten adviseren.
  6. Er correct rekening wordt gehouden met de fictieve opzegtermijn voor de werkgever.
  7. De werknemer verklaart ten tijde van het aangaan en ondertekenen van de VSO geen vervangende dienstbetrekking bij een andere werkgever te hebben, noch daarop op korte termijn aanspraak te maken.

In beginsel is de werkgever wel gehouden de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer uit te keren.

Voor de goede orde zij vermeld dat elke werknemer uitkeringsgerechtigd is wanneer hij over de voorbije periode van 36 weken voordat hij werkloos wordt, minimaal 26 weken heeft gewerkt.

Ter zake van wat verder in de Vaststellingsovereenkomst behoort te staan, o.a. een bedenktijd van 14 dagen, en voor het onderhandelen over de verdere voorwaarden kunnen wij desgevraagd natuurlijk graag ondersteuning bieden.

Januari, 2021.

Mogen eenzijdig de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden?   Soms wil een werkgever af van lopende afspraken over arbeidsvoorwaarden. Ze zijn te duu…
Lees meer...
Voor zowel de werkgever als de werknemer is het vervelend wanneer er sprake is arbeidsverzuim door ziekte. Zo mogelijk nóg meer vervelend wordt…
Lees meer...
Wanneer een werknemer na 2 jaar ziekte niet instaat is gebleken om het werk te hervatten omdat re-integratie binnen het eigen bedrijf (Spoor 1) of een…
Lees meer...
Normaal gesproken vervallen de wettelijke vakantiedagen 6 maanden nadat deze zijn opgebouwd. Dus in principe uiterlijk op 30 juni van het opvolgende j…
Lees meer...
Je zou denken dat ieder weldenkend mens het correcte antwoord weet, maar in de praktijk geschiedt het zeer regelmatig niet op de gewenste wijze.  …
Lees meer...
In de dagelijkse praktijk zien wij zeer regelmatig dat de werkgever en werknemer met elkaar contact onderhouden via WhatsApp. Dit WhatsAppverkeer kan …
Lees meer...
Wanneer het niet meer naar behoren verloopt tussen partijen, neemt de werkgever vaak het initiatief dat moet leiden tot een scheiding van wegen. Bij v…
Lees meer...
In de dagelijkse praktijk blijkt dat er veel misverstanden heersen met betrekking tot wat wel en wat niet in arbeidsovereenkomsten mag worden opgenome…
Lees meer...
Met ingang van 1 juli 2016 zijn er wederom de nodige wijzigingen doorgevoerd die dermate uitgebreid zijn dat deze hier alleen kort worden benoemd. De …
Lees meer...
Sinds 1 juli 2015 jl. is dossieropbouw nóg belangrijker geworden. Wil een werkgever van een vermeend disfunctionerende medewerker afkomen, dan …
Lees meer...
 2e fase Wet Werk en Zekerheid ingaand op 1 juli 2015 Zoals inmiddels bij de meeste werkgevers en werknemers bekend zal zijn is de 1e fase van de…
Lees meer...
De aanzeggingsplicht lijkt eenvoudig, maar kan makkelijk tot misvatting leiden. Deze verplichte aanzegging bij tijdelijke contracten van 6 maanden of …
Lees meer...
Regelmatig blijkt dat werkgever en werknemer niet (meer) samen door één deur kunnen. Dit kan ontstaan wanneer een werknemer een nieuwe b…
Lees meer...
Deze nieuwe wet die belangrijke wijzigingen met zich mee brengt, heeft al veel stof doen opwaaien. Zo zijn er ingrijpende veranderingen aanstaande met…
Lees meer...
Net als bij vele andere zakelijke en persoonlijke relaties loopt regelmatig ook de relatie tussen werkgever en werknemer stuk. Wanneer de werkgever da…
Lees meer...
Een werknemer meldt zich ziek nadat te verstaan is gegeven dat zijn/haar positie komt te vervallen. Moet de werkgever dan salaris blijven betalen? Nor…
Lees meer...
In een concurrentiebeding wordt vastgelegd  in welke mate een medewerker na beëindiging van zijn/haar arbeidsovereenkomst beperkt wordt in z…
Lees meer...
Heeft u inzicht hoeveel vakantiedagen een werknemer recht op heeft? Een werknemer heeft ieder jaar recht op minimaal 4 weken vakantie. Deze zijn gebas…
Lees meer...
Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-693680