< Arbeids Conflict Bemiddeling - Wist u dat?
Arbeid conflict nieuws
Lees meer

Afspraken die afwijken van de arbeidsovereenkomst vastleggen ja/nee?

Afspraken die afwijken van de arbeidsovereenkomst vastleggen ja/nee?   Je zou denken dat ieder weldenkend mens het correcte antwoord weet, maar in de praktijk geschiedt het zeer regelmatig niet op de gewenste wijze.   Recent troffen wij weer een kwestie op ons pad waarbij verscheidene a...
Lees meer

WhatsAppverkeer werkgever en werknemer – Wettig Bewijs!

WhatsAppverkeer werkgever en werknemer – Wettig Bewijs!  In de dagelijkse praktijk zien wij zeer regelmatig dat de werkgever en werknemer met elkaar contact onderhouden via WhatsApp. Dit WhatsAppverkeer kan soms heel praktisch zijn wanneer het gaat om snel korte berichten door te geven ...
Lees meer

Combinatie Ziekte & Arbeidsconflict - Mediation biedt vaak uitkomst!

Combinatie Ziekte & Arbeidsconflict - Mediation biedt vaak uitkomst! Voor zowel de werkgever als de werknemer is het vervelend wanneer er sprake is arbeidsverzuim door ziekte. Zo mogelijk nóg meer vervelend wordt het voor beide partijen indien er een conflict in de arbeidsrelatie optr...
Lees meer

Ontslagaanvraag veelvuldig niet gehonoreerd

Ontslagaanvraag veelvuldig niet gehonoreerd Wanneer het niet meer naar behoren verloopt tussen partijen, neemt de werkgever vaak het initiatief dat moet leiden tot een scheiding van wegen. Bij vroegtijdig erkennen dat de medewerker in kwestie niet (meer) naar wens functioneert, kunnen nog allerle...
Lees meer

Arbeidscontracten – Wat mag er wel en wat mag er niet in staan en wat kunnen de gevolgen zijn ?

Arbeidscontracten – Wat mag er wel en wat mag er niet in staan en wat kunnen de gevolgen zijn ? In de dagelijkse praktijk blijkt dat er veel misverstanden heersen met betrekking tot wat wel en wat niet in arbeidsovereenkomsten mag worden opgenomen. Ook de zogenaamde Ketenregeling – ho...
Lees meer

Ontslagrecht per 1 juli 2016: de wijzigingen kort benoemd

Ontslagrecht per 1 juli 2016: de wijzigingen kort benoemd Met ingang van 1 juli 2016 zijn er wederom de nodige wijzigingen doorgevoerd die dermate uitgebreid zijn dat deze hier alleen kort worden benoemd. De wijzigingen behelzen de volgende onderwerpen : -  de ketenregeling is gewijzigd...
Lees meer

Dossieropbouw nog belangrijker

Dossieropbouw nog belangrijker na 1 juli 2015 Sinds 1 juli jl. is dossieropbouw nóg belangrijker geworden. Wil een werkgever van een vermeend disfunctionerende medewerker afkomen, dan kan dat nu alleen nog via de kantonrechter en niet meer via het UWV. In het woord ‘vermeend’ li...
Lees meer

Wet Werk en Zekerheid – 2e fase ingaand op 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid – 2e fase ingaand op 1 juli 2015 Zoals inmiddels bij de meeste werkgevers en werknemers bekend zal zijn is de 1e fase van de WWZ ingetreden per 1 januari 2015. De 2e fase treedt vervolgens in per 1 juli a.s.. De bedoeling was dat met deze nieuwe wet de zaken eenvoudiger...
Lees meer

Ontslag met Wederzijdse instemming

Ontslag met Wederzijdse instemming Regelmatig blijkt dat werkgever en werknemer niet (meer) samen door één deur kunnen. Dit kan ontstaan wanneer een werknemer een nieuwe baas of manager krijgt, na een wijziging van taken en verantwoordelijkheden van de werknemer in kwestie, maar ook b...
Lees meer

Wet Werk en Zekerheid 1 januari 2015

Wet Werk en Zekerheid ingaand op 1 januari 2015 Deze nieuwe wet die belangrijke wijzigingen met zich mee brengt, heeft al veel stof doen opwaaien. Zo zijn er ingrijpende veranderingen aanstaande met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd inzake de aanzegtermijn, de proeftijd, h...
Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen

Dossieropbouw; voorkomen is beter dan genezen ! Net als bij vele andere zakelijke en persoonlijke relaties loopt regelmatig ook de relatie tussen werkgever en werknemer stuk. Wanneer de werkgever dan vervolgens wil aansturen op een breuk en dus ontslag voor de werknemer wil aanvragen, staat de werk...
Lees meer

Zo verandert HR eenzijdig de arbeidsvoorwaarden

Zo verandert HR eenzijdig de arbeidsvoorwaarden Soms wil een werkgever af van lopende afspraken over arbeidsvoorwaarden. Ze zijn te duur geworden, ze zorgen voor scheve gezichten of zijn vanwege nieuwe regelgeving niet meer reëel. Er moet wat veranderen, maar hoe? Interessant is op basis waar...
Lees meer

Ziekte na arbeidsconflict; doorbetaling loon ?

Ziekte na arbeidsconflict; doorbetaling loon? Een werknemer meldt zich ziek nadat te verstaan is gegeven dat zijn/haar positie komt te vervallen. Moet de werkgever dan salaris blijven betalen? Normaliter heeft een werknemer recht op loon als hij/zij ziek is. Een bedrijfsarts of Arbo-arts moet beoo...
Lees meer

Concurrentiebeding en valkuilen

Concurrentiebeding en valkuilen In een concurrentiebeding wordt vastgelegd  in welke mate een medewerker na beëindiging van zijn/haar arbeidsovereenkomst beperkt wordt in zijn/haar vrijheid om op enigerlei wijze werkzaam te worden bij een andere werkgever, dan wel om als zelfstandige acti...
Lees meer

Het Nieuwe Ontslagrecht doet stof opwaaien !

Het Nieuwe Ontslagrecht doet stof opwaaien ! Het wetsvoorstel met betrekking tot het nieuwe ontslagrecht is aanleiding tot commotie onder arbeidsrechtspecialisten. Zij beargumenteren dat het juist leidt tot het bemoeilijken van ontslagprocedures, tot het oprekken van de ontslagtermijn en tot risico...
Lees meer

Vakantiedagen veelal een heikel punt

Vakantiedagen veelal een heikel punt Een werknemer heeft ieder jaar recht op minimaal 4 weken vakantie. Deze zijn gebaseerd op het aantal uren dat hij/zij (gemiddeld) wekelijks werkt, maal factor vier. Dit aantal wordt genoemd de ‘wettelijke uren’. Wanneer een werknemer 10 uur per week...
Lees meer

Aanzeggingsplicht

Aanzeggingsplicht bij tijdelijke arbeidscontracten De aanzeggingsplicht lijkt eenvoudig, maar kan makkelijk tot misvatting leiden. Deze verplichte aanzegging bij tijdelijke contracten van 6 maanden of langer houdt namelijk in dat de werkgever altijd een maand voor einde contract schriftelijk aan d...
Arbeids Conflict Bemiddeling
Arbeids Conflict Bemiddeling (ACB) treedt op als intermediair.
Eerst bekijken wij de mogelijkheden voor het oplossen van het probleem tussen conflicterende partijen.

Pas wanneer blijkt dat beide partijen echt niet meer samen kunnen of willen werken, bekijken wij hoe een ontslag of uitdiensttreding op correcte wijze kan worden geregeld.

Ericalaan 10
6711 MZ Ede( Gld)
Postbus 8281
6710 AG Ede (Gld)

Intermedi-8